Financiering verduurzaming woningen

De Tweede Kamer heeft, voorafgaande aan de verkiezingen in maart 2021, in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit van SP-kamerlid Beckman gesteund. Dat wil zeggen dat de energietransitie niet tot hogere kosten mag leiden bij de bewoners.

Op basis van deze motie navolgend voorstel om dit mogelijk te maken.
Wij stellen voor dat de regering, op basis van gemiddeld € 50.000,- voor de verduurzaming, per woning € 1.000,- per jaar beschikbaar stelt stelt voor de 4,5 miljoen eigen woningen.

Begin 2020 waren er 4,5 miljoen eigen woningen in ons land, op een totaal van 7,8 miljoen.
Voor huurwoningen zal een ander fiscaal regime gelden met afschrijvingen op investeringen en reserveringen voor groot onderhoud. Deze worden daarom buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast moeten huurwoningen nu al aan isolatie-eisen (gaan) voldoen.


De inkomsten van het rijk zijn voor 2022 begroot op 334,1 miljard euro.
Met 4,5 miljard hebben we het dan over slechts 1,35% van de rijksbegroting.
Werkelijk peanuts in vergelijking met het koopkrachtverlies van onze pensioenen. De gepensioneerden moeten daardoor met veel minder rondkomen!

Daarbij is € 1.000,- feitelijk gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos, vanwege de heffing energiebelasting. Met deze heffing worden subsidies verstrekt op het gebied van energietransitie. Over de doelmatigheid van deze subsidies is veel kritiek geweest, zoals ondoelmatigheid en teveel subsidie verstrekt bij windmolens. Het teveel als overwinst geboekt door de aanvragers.
Subsidies zijn welkom bij de ontwikkeling, maar daarna moet het gewoon renderen.

Een bijkomend voordeel is, dat er dan een gezamenlijke wijkgerichte aanpak mogelijk zou kunnen zijn, zoals ook door woningstichtingen. Eenmalig een goed plan maken met dan naar verwachting lagere kosten voor de uitvoering ervan. En daardoor geen verrommeling door allerlei individuele oplossingen.


Voor verdere invulling en inhoudelijke argumenten, klik op deze link Nieuwsbrief nr.10

- 0 - 0 -

Argumenten ter ondersteuning van ons haalbare en betaalbare financieringsvoorstel

Argumenten
1.0  De aardgasinkomsten, zo’n 12 miljard per jaar, zijn verdampt. In Groningen zitten ze nu met de
        schades. De financiële schadeafhandeling wordt getraineerd.
        In Noorwegen hebben ze indertijd besloten dat alleen de opbrengst van de belegde inkomsten mocht
        worden besteed. Zij hebben nu een riante financiële positie opgebouwd.
        Ons aardgas deels te goedkoop geëxporteerd; het zou in de toekomst niet meer nodig zijn!
        En nu plotseling een krapte aan brandstoffen en sterk oplopende prijzen!

Mogelijkheden ter overweging

Besparingen op energieverbruik en ontlasting van het klimaat en milieu.
De burgers krijgen te maken met de verduurzaming van woningen. Andere mogelijkheden tot besparing krijgen nauwelijks aandacht!

Regelmatig verschijnen er dramatische berichten over klimaatverandering als gevolg van opwarming en vervuiling. Ook sommige natuurfilms bevestigen dit beeld. Zoals bij de vijfdelige natuurdocumentaire A perfect planet, aflevering Mensen.
Een cultuurfilosoof bespeurt het sentiment in de samenleving, met name onder jongeren, dat de mens maar het beste zo snel mogelijk kan uitsterven. Dan kan hij ook geen kwaad doen aan natuur en milieu. Hun wordt bijgebracht dat het spoedig einde oefening is.
Indien het echt zo dramatisch is dan begrijpen wij niet, dat maatregelen die direct kunnen worden genomen, niet worden genomen. Mogelijkheden die soms nauwelijks geld kosten of soms zelfs kostenbesparend zijn.

Eindigheid fossiele brandstoffen

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen vervuilende en milieubelastende stoffen vrij. De vrijkomende CO2 wordt als de oorzaak (of als een van de oorzaken) gezien van de opwarming van de aarde.
Om een verdere opwarming van de aarde tegen te gaan of te verminderen, is er afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs en tijdens opvolgende klimaattoppen zijn deze verder versterkt.
Daarnaast zullen de fossiele brandstoffen op de lange termijn ook uitgeput raken.

We zullen daardoor van een ondergrondse naar een bovengrondse energievoorziening moeten groeien. In feite directe of indirecte energie van de zon. Direct in de vorm van warmte en licht en indirect als windkracht en biomassa door groei en bloei. Dit alles legt een beslag op de beschikbare buitenruimte.
Daarnaast nog de mogelijkheid (waarvoor vaak weinig enthousiasme) van kernenergie om elektriciteit te produceren.

Ontwikkelingen en mogelijkheden

Gelukkig zijn er ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden.
In (sub)tropische landen kan grootschalige productie plaatsvinden van waterstof en ammoniak met inzet van zon- en windenergie. Ook kan in die landen synthetische kerosine en andere brandstoffen uit CO2 worden geproduceerd.

Energievoorziening

Op 10 april 2022 hebben wij een e-mailbericht toegezonden betreffende Aantal windmolens per gemeente.

Geachte dames/heren/Tweede Kamerleden,

Regelmatig wordt aangegeven dat we nu wel of niet in onze energiebehoefte kunnen voorzien met hoofdzakelijk zonne- en windstroom. Hierbij is dit wat meer geconcretiseerd. Zie hiertoe nieuwsbrief nr.3-v2 (iets aangevuld) en nr.4 als bijlagen.

In nieuwsbrief nr.4 komen we voor nu op 20 windmolens gemiddeld per gemeente. En groot aandachtspunt is, dat de verwachte opbrengst op basis van vermogen, in de praktijk minder dan de helft bedraagt ten gevolge van een wisselende windkracht. Dit vraagt een stand-by capaciteit van dezelfde omvang, toch!

Als het windpark rond platform Beta gereed is, dan sturen ze volgend jaar (2023) voldoende stroom voor twee miljoen huishoudens door, naar een omschakelstation op de Maasvlakte
Of zijn die twee miljoen slechts indicatief bedoeld? Zie nu het volgende bericht.
De productie van waterstof, met stroom van windmolens voor onze kusten, als basis voor een Europees Netwerk. Op de Maasvlakte is Shell met de bouw van een eigen waterstofcomplex begonnen.
Géén stroom van de Noordzee, dan nog meer windmolens op het land te plaatsen?

De partijen VVD, CDA, CU, JA21, PVV en Groep Van Haga hebben Rob Jetten gemaand tot spoed met de besluitvorming over nieuwe kerncentrales. Met ‘scenariostudies’ lijkt Jetten te reageren met gepaste tegenzin. Immers, nu al kunnen werkgroepen worden opgetuigd voor bepaling van de gewenste locatie(s), het gewenste vermogen, de keuze van de gewenste kerncentrales/fabrikant en de financiering.

Kolencentrale Onyx op de Maasvlakte blijft toch open. Onyx Power heeft besloten om geen gebruik te zullen maken van de beloofde subsidie van 212 miljoen euro voor vrijwillige sluiting.
D66 bewindsman Jetten is ‘zeer teleurgesteld’ over deze beslissing. Rob Jetten stelt hiermee de partijideologie boven het landsbelang! Hoe verhoudt dit zich tot de eed die is afgelegd?
Immers meer kolenstook betekent minder gasverbruik door gasgestookte elektriciteitscentrales. Met gas dat niet wordt verbruikt kan de wintervoorraad alvast worden aangevuld.

Met vriendelijke groet, AardgasTabe.nl

Aanvullende berichten

Op 31 augustus 2021 hebben wij een e-mailbericht toegezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer en een aantal Kamerfracties.
Betreft: Energietransitie/woningen verduurzamen
Met als belangrijkste boodschap dat we nu de website www.aardgstabe.nl live hebben staan om onze doelstelling te kunnen delen.
Met de door ons voorgestelde wijze van financiering zou de rijksoverheid van een groot maatschappelijk probleem verlost zijn. Temeer daar er volop/steeds meer problemen aanwezig zijn in onze samenleving.

Reactie op voorstel energietransitie

In dit artikel o.a.:

  • Tekst e-mail aan de voorzitter van de Tweede Kamer
  • Energietransitie en de keuze van de politiek
  • Reactie Tweede Kamer
  • Bijlage bij bericht Tweede Kamer

Resumé

1.  Ons financieringsvoorstel voor een betaalbare en haalbare verduurzaming van onze woningen
     stond verspreid over de website aardgastabe.nl. Het is inmiddels in Nieuwsbrief nr.10
     samengevoegd, verder uitgewerkt, inhoudelijk onderbouwd en tevens geactualiseerd.
2.  De indruk bestaat dat de politiek onvoldoende (of geen) aandacht besteed aan ander mogelijkheden
     tot energiebesparing die er ook zijn en soms geen geld kosten.