Financiering verduurzaming woningen

De Tweede Kamer heeft, voorafgaande aan de verkiezingen in maart 2021, in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit van SP-kamerlid Beckman gesteund. Dat wil zeggen dat de energietransitie niet tot hogere kosten mag leiden bij de bewoners.

Op basis van deze motie navolgend voorstel om dit mogelijk te maken.
Wij stellen voor dat de regering, op basis van gemiddeld € 50.000,- voor de verduurzaming, per woning € 1.000,- per jaar beschikbaar stelt stelt voor de 4,5 miljoen eigen woningen.

Begin 2020 waren er 4,5 miljoen eigen woningen in ons land, op een totaal van 7,8 miljoen.
Voor huurwoningen zal een ander fiscaal regime gelden met afschrijvingen op investeringen en reserveringen voor groot onderhoud. Deze worden daarom buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast moeten huurwoningen nu al aan isolatie-eisen (gaan) voldoen.


De inkomsten van het rijk zijn voor 2022 begroot op 334,1 miljard euro.
Met 4,5 miljard hebben we het dan over slechts 1,35% van de rijksbegroting.
Werkelijk peanuts in vergelijking met het koopkrachtverlies van onze pensioenen. De gepensioneerden moeten daardoor met veel minder rondkomen!

Daarbij is € 1.000,- feitelijk gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos, vanwege de heffing energiebelasting. Met deze heffing worden subsidies verstrekt op het gebied van energietransitie. Over de doelmatigheid van deze subsidies is veel kritiek geweest, zoals ondoelmatigheid en teveel subsidie verstrekt bij windmolens. Het teveel als overwinst geboekt door de aanvragers.
Subsidies zijn welkom bij de ontwikkeling, maar daarna moet het gewoon renderen.

Een bijkomend voordeel is, dat er dan een gezamenlijke wijkgerichte aanpak mogelijk zou kunnen zijn, zoals ook door woningstichtingen. Eenmalig een goed plan maken met dan naar verwachting lagere kosten voor de uitvoering ervan. En daardoor geen verrommeling door allerlei individuele oplossingen.


Voor verdere invulling en inhoudelijke argumenten, klik op deze link Nieuwsbrief nr.10

- 0 - 0 -