Wegwijs

Voor ons streven naar een betaalbare en haalbare verduurzaming van woningen is het voldoende om kennis te nemen van onze artikelen Doelstellingen, Politieke keuzes, Ons financieringsvoorstel en de Argumenten of (alleen) Nieuwsbrief nr.10.
De overige artikelen deels ter onderbouwing en/of informatief bedoeld.

Onze politiek wil Nederland als gidsland op klimaatgebied. Uit het oog wordt echter verloren dat, mondiaal gezien de Nederlandse invloed met 0,5% op het klimaat verwaarloosbaar is. In ons koudere werelddeel is een betaalbare en betrouwbare energielevering misschien wel veel belangrijker!

U kunt nu al een kleine bijdragen leveren door de naamsbekendheid van deze site te vergroten.

Inmiddels is de website gegroeid en zijn er nu vijf streefdoelen ontstaan, te weten:
•  Een betaalbare verduurzaming van woningen.
•  Dat energie als basisbehoefte betaalbaar moet blijven.

•  Een bindend correctief referendum te stimuleren.
•  Het stimuleren van de bewustwording, dat ons land bij lange na niet meer in zijn
   voedselvoorziening en consumptie kan voorzien.
•  Dat het meestijgen van de AOW met een verhoging van het minimumloon wettelijk wordt
   vastgelegd.
Zie voor verdere informatie op de website bij: Nieuws > Briefjes van Thijs > Streefdoelen.

Van het gas af op betaalbare en haalbare wijze

Met het klimaatakkoord van Parijs zijn in december 2015 afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te  gaan. Tijdens de klimaattop in Glasgow (november 2021) zijn aanvullende afspraken gemaakt.
Vele deskundigen zijn het oneens dat de opwarming alleen door menselijk handelen wordt veroorzaakt, maar dat het geheel of gedeeltelijk natuurlijke oorzaken heeft.
Als gevolg van het akkoord zijn gemeentes bezig met de verduurzaming.

Vóór 2030 moeten 2,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn. Voor of in september 2021 moesten gemeentes aangeven met welke wijk of wijken zij wilden beginnen. Tot nog toe met weinig merkbaar resultaat.
In 2022 is dit aantal woningen van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen verhoogd!
Gezien het resultaat tot op heden heel wonderlijk!

Om de verduurzaming van woningen, met de door de Tweede Kamer aangenomen motie woonlastenneutraliteit mogelijk en aantrekkelijk te maken, hebben wij een betaalbare en haalbare wijze van financiering voorgesteld.
Voorgesteld wordt, dat de overheid het verduurzamen van woningen financiert met een terugbetaling op basis van de energiebesparing.
Met slechts 1,35% van de Rijksbegroting, gedurende een beperkt aantal jaren, zou de overheid van een groot maatschappelijk probleem zijn verlost.
Zie hiertoe verder Nieuwsbrief nr.10.

Met een gezamenlijke inspanning moet het toch mogelijk zijn om de politiek te houden aan zijn eigen aangenomen motie. We zullen wel moeten blijven stimuleren.
In deze nieuwsbrief staan een aantal valide argumenten aangegeven, deels door de politiek zelf gecreëerd, die wij ter motivatie hebben vermeld.

- 0 - 0 -

Energietransitie

Energietransitie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn in het klimaatakkoord van Parijs afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen.
Als gevolg hiervan moeten er in ons land onder andere 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn in 2050. Dit betekent isoleren en gebruik maken van duurzame warmte en elektriciteit.

Op gemeentelijk niveau speelt vooral de verduurzaming van woningen. Als eerste stap zouden er in 2030 de eerste 2,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd moeten zijn.
De kosten hiervan kunnen gemiddeld zo’n 50.000,- euro per woning bedragen. Dit bedrag bij oudere woningen voor isolatie, aanschaf van een hybride warmtepomp en zonnepanelen.
Aardgas is dan alleen nog nodig voor de warmwatervoorziening en de warmtevoorziening bij koudere dagen door de cv-ketel.
Is dit verminderde gasverbruik dan nog wel voldoende om het gasnetwerk in stand te houden?

Doelstellingen

Doelstellingen

De Tweede Kamer heeft eind oktober 2020 in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit van SP-kamerlid Beckman gesteund, dat wil zeggen dat de energietransitie niet tot hogere kosten mag leiden bij de bewoners.
Om de motie woonlastenneutraliteit te kunnen realiseren, heb ik een wijze van financiering voorgesteld  en toegezonden aan onze politiek. Een voorstel dat het aantrekkelijker maakt voor de bewoners en de overheid op termijn geen geld zal kosten.

Het streven is, dat de geuite wens van de Tweede Kamer wordt gehonoreerd. Dus dat op geen enkele wijze kosten van de verduurzaming bij de bewoners in rekening worden gebracht.
Zie hiertoe verder Nieuwsbrief nr.10. Deze nieuwsbrief te vinden onder het kopje [Nieuws] en dan bij [Nieuwsbrieven].

Politieke keuzes

De motie Eerdmans in mei 2021, over het garanderen dat niemand gedwongen van het gas hoeft, is verworpen.
Hoe verhoudt dit zich tot de eerdere wens van de Tweede Kamer, geen hogere kosten voor de bewoners?
Kortom, we moeten waakzaam blijven.

Politieke partijen willen, dat Nederland koploper wordt in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Een hele opgave. Een hele opgave en tegen welke prijs voor de burgers?
Naast de zes reactoren die de Franse president van plan was te laten bouwen, wil hij onderzoeken of er nog acht bijbesteld kunnen worden. Daarmee dan een aantal van 70 stuks. Dit betekent dan één kerncentrale per één miljoen inwoners. Voor ons land zouden dit dan uitkomen op 18 stuks, om in onze elektriciteit te voorzien, om een idee te geven.
Denemarken zet vol in op 'groene' energie uit zon en wind. Het is iets groter dan ons land met nog net geen 6 miljoen inwoners. In ons dichtbevolkte land zou dit kunnen betekenen dat we dan tussen zonnevelden en windmolens komen te wonen, zo ongeveer.

Informatieve websites

www.climategate.nl
Zie diverse artikelen van Ap Cloosterman op Climategate.nl
Ga hiertoe naar: Ap Cloosterman (climategate.nl)
Speciale aandacht voor:
Gemeente start met windgesprekken over turbines Barneveld (climategate.nl)
In dit artikel onder andere informatie over:

  • Afstanden van windturbines tot woningen.
  • Interessant is ook de bijlage: Brief van de Gemeente Barneveld.

En ook voor:
Het broeikasgas CO2 de werking van CO2 als broeikasgas (climategate.nl)

www.wattisduurzaam.nl
www.steenbreek.nl
www.nederwind.nl
www.clintel.nl
www.aardgas-vrij.nl
www.leefmilieu.nl
www.aardgasvrijewijken.nl PAW  Programma Aardgasvrije Wijken
www.e-lise.nl
www.duurzaamthuis.nl
Via Energie en dan Verwarming een overzicht van methoden van verwarming.
nucleairnederland.nl  Met nieuws en informatie.
https://energietransitiekernenergie.nl Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)