Introductie

Volg AardgasTabé nu ook op Facebook.

Medio 2021 heb ik de website aardgastabe.nl gestart uit onvrede, als deelnemer aan sessies Klankbordgroep Warmte in onze gemeente. Eigenlijk ging het er in hoofdzaak om, hoe de bewoners mee te krijgen om hun woning te verduurzamen. De energietransitie omvat echter meerdere aspecten.

De Tweede Kamer heeft eind oktober 2020, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit aangenomen. Dat wil zeggen dat de verduurzaming niet tot hogere kosten mag leiden bij de bewoners.
Om dit mogelijk te maken heb ik op de website een haalbare en betaalbare wijze van financiering aangegeven. Het streven is, om te blijven stimuleren dat de politiek zich aan zijn eigen afspraak houdt.
Met slechts 1,35% van de Rijksbegroting gedurende de eerste jaren, zou de verduurzaming een boost kunnen worden gegeven. En terugbetaling op basis van de energiebesparing. De Rijksoverheid zou daarmee van een groot maatschappelijk probleem zijn verlost.
In Italië krijgen woningeigenaren 110% van de kosten voor verduurzaming cadeau. Het bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Deze regeling loopt tot eind 2022.

De bedoeling was, dat gemeentes voor/in september 2021 aan zouden geven met welke woonwijken de verduurzaming zal starten. Inmiddels is dit nu nog steeds niet duidelijk, er zijn vele problemen.
Ik heb hierdoor wel meer tijd gekregen om de website te verbreden. Er speelden en spelen bij mij vele vragen en waarschijnlijk ook bij vele burgers. De energietransitie heeft ook maatschappelijke raakvlakken met economie en welzijn.

Helaas merk en vind ik dat de politiek vaak keuzes maakt die ik niet begrijp, maar wel met grote financiële consequenties voor de schatkist. Zie hiertoe bijvoorbeeld Nieuwsbrief nr.5.
Onze aardgasinkomsten zijn verdampt en inmiddels heeft het Rijk een aantal openstaande rekeningen overgehouden. Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Opvolgende kabinetten hebben de maatschappelijke problemen niet aangepakt, maar laten het doorwoekeren of laten er de provincies en gemeenten voor opdraaien. De problemen zijn daardoor verergert en talrijk geworden. De maatschappij is onverdraagzamer geworden en een deel van de bevolking verarmt. Van het gave land is weinig meer over. Het schreeuwt om ander beleid.

De website AardgasTabé is een persoonlijk initiatief van mijzelf, te weten: Thijs van Zalingen, gehuwd en inmiddels zijn wij beiden gepensioneerd. Naast mijn technische en organisatorische werkzaamheden heb ik altijd een brede interesse gehad in maatschappelijke ontwikkelingen.

Of het een persoonlijk initiatief blijft, of dat het zich verder ontwikkelt weet ik niet. Dit zal afhangen van de belangstelling en financiële mogelijkheden en anderzijds in hoeverre/of het kabinet bereid is, om rekening te houden met wensen en belangen van de inwoners.

Steun en suggesties zijn welkom.

Doneren

Beste mensen,

Als een gevolg van het klimaatakkoord van Parijs (december 2015) moeten er in ons land onder andere 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn in 2050.

Om bewoners te ontzorgen heeft de Tweede Kamer eind oktober 2020 in meerderheid de motie woonlastenneutraliteit aangenomen. Om dit mogelijk te maken hebben wij een wijze van financiering voorgesteld dat het Rijk slechts 1,35% kost van de rijksbegroting gedurende een beperkt aantal jaren. Werkelijk peanuts in vergelijking met het koopkrachtverlies van onze pensioenen.
Door te “verleiden” met ons voorstel in plaats van dwang, zou de Rijksoverheid van een groot maatschappelijk probleem verlost kunnen zijn. Zie eventueel verder onze Nieuwsbrief nr.10.
Ons streven is dus een betaalbare en haalbare verduurzaming van woningen. Met goed isoleren wordt tevens direct energie bespaard. Dan is er vanzelf minder gas nodig en daardoor een verlaging van de CO2 uitstoot.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan aspecten van de energietransitie. Zo lijkt een duidelijk energiebeleid te ontbreken. Onze Nieuwsbrief nr.3 gaat hierover.
Als basisbehoefte moet energie betaalbaar blijven.

Ook windmolens hebben onze aandacht. Wij zijn de eerste die een inkijk geeft over het gemiddelde benodigde aantal windmolens van 12 - 13 stuks per gemeente om in voldoende stroom te voorzien; zie hiertoe onze Nieuwsbrief nr.4. Hierbij dient er nog wel rekening mee te worden gehouden, dat er periodes zijn met te weinig elektriciteitsopbrengst.

Aan een bindend correctief referendum wil ik nu ook aandacht besteden. Volgens mij is de tijd er nu rijp voor. Het alternatief is: Doorsukkelen met partijen die maar zeer moeizaam tot een besluit komen, waarbij daarna veelal niet het beoogde doel is/wordt verkregen.

Helaas is het kabinet niet ineens bereid, om zijn bewoners financieel te ontzorgen met het honoreren van de motie woonlastenneutraliteit van de Tweede Kamer. Hiervoor zal stimulans nodig zijn.

Tot nog toe zijn wij op eigen financiële kracht bezig en hebben de website www.aardgastabe.nl ontwikkeld. Deze website moet worden onderhouden en regelmatig geactualiseerd. Daarnaast worden nu regelmatig betaalde berichten op Facebook geplaatst.

Willen we veranderingen in beleid, dan zal dit veel meer vanuit de burgers zelf gestimuleerd moeten worden. Met betaalde berichten op Facebook alleen kom ik niet verder.
Graag zou ik de beschikking willen hebben van software voor een ledenadministratie, waarbij belangstellenden zichzelf kunnen aanmelden. Dit maakt het dan tevens mogelijk om onderling met elkaar te kunnen communiceren en zo mogelijk uit te groeien tot een belangenvereniging.

Ook belangstellenden, die een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw zijn welkom, zoals vormgeving en presentatie maar ook de keuze van geschikte software voor een ledenadministratie. Wie heeft belangstelling voor deze uitdaging?
Momenteel heb ik alleen ondersteuning bij het plaatsen van betaalde berichten op Facebook.

Voor het opstarten heb ik financiële ondersteuning nodig. Software is niet gratis met veelal ook nog bijkomende kosten. Ook bekendheid verkrijgen gaat niet vanzelf.
Donaties zijn meer dan welkom. Ik heb hiervoor een aparte betaalrekening beschikbaar voor in- en uitgaven met betrekking tot de website. De bestemming en bestedingen zijn hiermee controleerbaar.

De verdere ontwikkeling zal afhankelijk zijn van de financiële mogelijkheden.
Met een klein bedrag, bijvoorbeeld vijf euro (de prijs van nog geen twee kopjes koffie) kunt u ons al ondersteunen. Hogere bedragen zijn natuurlijk ook welkom.
Onze dank voor een donatie. Doneren kan via onderstaand donatieformulier.
Voor anoniem scrol het formulier omhoog.

AardgasTabé steunen met een donatie

Disclaimer

De informatie op aardgastabe.nl is gebaseerd op of afkomstig van berichtgeving in dagbladen en van radio- en tv-informatie. Soms is ook informatie opgezocht op internet, zoals bij het CBS als aanvulling of ter controle. Zorgvuldigheid is betracht.
Wij zijn er hierbij van uitgegaan dat de verkregen informatie openbare toegankelijke informatie betreft, waarbij er geen bezwaar rust op het gebruik ervan door derden zoals aardgastabe.nl.
De geraadpleegde bronnen zullen soms niet volledig zijn en kunnen onjuistheden bevatten. Wanneer aardgastabe.nl links naar websites van derden weergeeft, dan is dit uitsluitend informatief bedoeld en geheel ter eigen beoordeling.
Aardgastabe.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor foutieve of onjuiste informatie of de eventuele gevolgen hiervan.
Treft u onjuistheden aan, dan stellen wij een mededeling hiervan zeer op prijs. Indien bedrijven of organisaties persfoto’s beschikbaar stellen of waar beelden door herhaaldelijke vertoning onderdeel van het publiekelijke domein lijken te zijn, wordt er van uitgegaan dat er geen bezwaar rust op het gebruik door aardgastabe.nl.